Oznake zvanja i funkcija od 1977. do 1984. godine

  • Slika:
  • Slika:

Uredba o oznakama zvanja, oznakama funkcija i uniformi ovlaštenih službenih osoba organa unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Uredba o oznakama zvanja) stupila je na snagu 6.12.1977.288 Uredbom se propisuju oznake zvanja i funkcija, uniforma, dopunski dijelovi uniforme, dopunska oprema i odjeća ovlaštenih službenih osoba. Stare oznake zvanja i funkcija morale su biti zamijenjene novim oznakama u roku godine dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Oznake zvanja nose se na naramenicama koje su olovnoplave boje, dakle, iste kao i uniforme. Naramenice su bile podešene za skidanje, a širina kod rukava im je bila 60 mm, a kod unutarnjeg dijela ovratnika 45 mm gdje su se zakopčavale patiniranim dugmetom promjera 14 mm.

Oznake za pripravnike su trake bijele boje, a za zvanja službenika zlatnožute boje. Za niža milicionerska zvanja (zaključno do milicionara I. klase) oznake su u obliku traka (širita) pod pravim kutom širine 10 mm, a za viša milicionerska zvanja kombinacija traka širine 20 mm i 10 mm.

Za niža inspektorska zvanja (zaključno do inspektora I. klase) kombinira se ravna (vodoravno ušivena na naramenicu 20 mm od vanjskog ruba) zlatnožuta traka širine 20 mm s jednom, dvije, odnosno tri metalne zvijezde petokrake (15 mm) zlatnožute boje koje su od trake udaljene 10 mm. Za viša inspektorska zvanja kombiniraju se dvije zlatnožute trake od 20 mm (međusobno udaljene 5 mm) s jednom, dvije odnosno tri zvjezdice. Isti način obilježavanja primijenjen je u označavanju funkcija, tj. kombinacijom širih i užih traka i određenog broja zvjezdica. Tako je sekretar općinskog SUP-a zajednice općina (i gradske zajednice općina) i pomoćnik republičkog sekretara imali su oznaku s tri trake od 20 mm i jednom zvjezdicom, podsekretar s dvije zvjezdice, zamjenik s tri zvjezdice u obliku istostraničnog trokuta, a republički sekretar s četiri zvjezdice u obliku romba.

Pripravnička oznaka za mlađeg milicionara je traka srebrnastobijele boje širine 10 mm u obliku pravog kuta, a oznaka za pripravnika za mlađeg inspektora i inspektora ravna traka petokrakama. Oznaku je imao i polaznik Srednje škole unutarnjih poslova i to ravnu srebrnastobijelu traku širine 10 mm na naramenici.

Razlika u rangu zvanja isticala se i obrubom naramenice, jer su naramenice viših inspektorskih zvanja (samostalni inspektor i više) i oznaka funkcija bile opšivene ispuskom (obrubom) zlatnožute boje širine 2 mm. Razlika je naznačena i na kapama, jer su na šapkama viših zvanja i funkcija podbradnjaci bili izrađeni u obliku pletenice zlatnožute boje, a kape titovke su imale zlatnožuti obrub.289  
___________________________
288 NN 47/77. Od 28.11.1977., ispravak u broju 51/77
289 Up. čl. 3. Pravilnika o izradi uniforme, o vremenu nošenja i rokovima trajanja uniforme, NN 10/78.
       od 14.3.1978.

Izvor: Neven Zmijarević: Policija u Hrvatskoj 1941.-2001., MUP RH, Policijska akademija, Zagreb 2007.