Oznake činova od 1954. do 1955. godine

  • Slika:
  • Slika:
  • Slika:

Već se 1953. pripremao novi način označavanja činova po kojem oznake više ne bi bile na naramenicama i epoletama, već na ovratnicima bluze za oficire i na rukavima za podoficire. Nove su oznake tako prezentirane na samom početku 1954. u posebnom prilogu siječanjskog broja časopisa Narodna milicija. 157 Po tom konceptu 158 oznake nižih oficira su bile na rombovima tamnoplave boje koji su bili obrubljeni zlatnožutom ispuskom s određenim brojem petokrakih zvjezdica na rombu (1 – potporučnik, 2 – poručnik, 3 – kapetan i 4 – kapetan I. klase); kod viših oficira romb je bio zlatnožut s tamnoplavim osmerokutom na kojem su bile petokrake zvijezde ( 1 – major, 2 – potpukovnik, 3 – pukovnik). Podoficiri su imali žute širite (galone) od svile u obliku trokuta čiji je vrh bio okrenut prema gore, a nosili su se na rukavima bluza. Međutim, prema Pravilniku o odeći Narodne milicije i pripadnika straže kazneno-popravnih ustanova iz prosinca 1955. i podoficiri su nosili oznake u obliku romba na ovratniku odore, a galoni su rabljeni samo za određene dijelove odore. Izgled oznaka definiran je u čl. 6. Pravilnika.

  • Činovi generala NM bili su označeni kao i u JNA; boja oznake je bila istovjetna boji pripadajuće odore159 (sivomaslinaste za redovnu odoru, golubinje sivomaslinaste za ljetne bluze i tamnoplave za svečanu i prazničnu odoru); naramenice su na 2 mm od ruba bile obrubljene lovorovim vijencem od zlatnog prediva širine 5 mm, s 13 ili 14 listova na 100 mm; na donjem kraju naramenice za 5-10 mm od šava rukava zlatnim predivom je bio izvezen generalski znak – dvije lovorove grančice prekriženih donjih krajeva, a unutar grančica istim predivom je bila izvezena topovska cijev ukrižena sa sabljom; vrhovi grančica su bili na 40 mm od šava rukava; zvjezdicama izvezenim od zlatnog prediva raspona 20 mm se označavao generalski rang, pa je general-major imao jednu zvjezdicu, a general-potpukovnik dvije zvjezdice.160
  • Oznake viših oficira su u obliku romba stranice 32 mm; okvir je bio od mesinga pozlaćen i ukrašen vezom. U svakom unutarnjem kutu romba nalazila se po jedna mesingana pločica ukrašena vezom u obliku jednostraničnog trokuta stranice od 5 mm. U okviru je bio egalizir svijetloplave boje koji se za okvir pričvršćivao metalnim kukicama uz pomoć podloge od kartona. Na egaliziru su bile postavljene žute petokrake zvijezde promjera 10 mm; major je na sredini egalizira imao jednu zvjezdicu, potpukovnik dvije, a pukovnik tri (kod oznake potpukovnika i pukovnika zvjezdice su bile postavljene po dužoj dijagonali). Ove oznake su se nosile na prednjem dijelu obiju strana ovratnika bluza i šinjela. Na mantilima, kožnim kaputima i kišnim mantilima viši oficiri su nosili zlatni pravokutni širit dužine 50 mm i širine 15 mm; iznad njega su se postavljali uži širiti od 5 mm, a dužine 50 mm i to za čin majora 1, za čin potpukovnika 2, te za čin pukovnika 3 širita.

___________________________
157 Narodna milicija 1/54
158 Up. Bogdanović, B.: Dva veka policije u Srbiji, 2.dop. izdanje, Beograd, 2002.,205.
159 Up. čl. 61. Pravila o odeći JNA, Beograd, 1955., 41.
160 Up. čl. 34. i 35. Pravila o odeći Jugoslavenske narodne armije, Rvp. br. 38 od 10.10.1955.,
       DSNO, Beograd, 1955.

  • Oznake činova nižih oficira za ovratnike bluza i šinjela je bila također u obliku romba od 32 mm, okvira od pozlaćenog mesinga ukrašenog veza, a na egaliziru svijetloplave boje bile su postavljene žute zvjezdice od 10 mm; jedna na sredini za čin potporučnika, dvije po svakom kutu romba za čin kapetana I. klase. Na kišnim mantilima, kožnim kaputima i mantilima niži oficiri su nosili žute metalne oznake u obliku pravokutnika dužine 50 mm i širine 5 mm, i to jedna za potporučnika, dvije za poručnika, tri za kapetana i četiri za kapetana I. klase. Trake su bile postavljene na svijetloplavom egaliziru, međusobno razmaknute 3 mm, a oznaka se nosila s prednje lijeve strane odore u visini prsa.
  • Podoficiri su na ovratniku nosili oznaku čina istovjetnu oficirskim, samo što je umjesto zvjezdica u rombu bila traka paralelna stranama romba, i to po sredini jedna za čin mlađeg vodnika, dvije za čin vodnika i tri za čin starijeg vodnika. Na košulji umjesto ljetne bluze oznaka čina podoficira je bila na gornjem dijelu rukava u visini nadlaktice, u obliku tupog kuta od 120˚ čiji su krakovi od zlatnožute trake širine 8 mm, a dužine 50 mm bili okrenuti naniže i to jedan galon za čin mlađeg vodnika, dva za vodnika i tri za čin starijeg vodnika. Na mantilu, kišnom mantilu, radničkom odijelu i radnom mantilu u visini prsa s lijeve strane podoficiri su nosili pravokutne oznake dužine 50 mm i širine 5 mm kao i niži oficiri, ali su trake bile vunene i svijetloplave boje, na podlozi od tkanine iste boje kao i odjeća. Mlađi vodnik je nosio jednu traku, vodnik dvije, a stariji vodnik tri trake (razmak između paralelno položenih traka je bio 3 mm).

Na sličan su način bile određene i oznake činova pripadnika straže kazneno-popravnih ustanova.

Izvor: Neven Zmijarević: Policija u Hrvatskoj 1941.-2001., MUP RH, Policijska akademija, Zagreb 2007.